Leidinggevend beleidsadviseur mobiliteit (m/v/x)

14 november 2022

Apply for this job

Email *

Functiebeschrijving

Je taken

* Je geeft leiding aan het team Mobiliteit, bestaande uit drie beleidsadviseurs, een consulent mobiliteit, een technisch tekenaar en drie loketmedewerkers. Je coacht je medewerkers en begeleidt hen in het uitvoeren van werkzaamheden en projecten.

* Je geeft uitvoering aan het strategisch meerjarenplan, volgt de budgetten op en plant subsidiedossiers in.

* Je leidt zelf projecten rond mobiliteit en voert deze uit met je team en/of collega’s van de cluster Omgeving.

* Je plant en organiseert de werkzaamheden van je team en zet hen optimaal in zodat de opdrachten / projecten tegen het afgesproken tijdstip klaar zijn.

* Je coördineert de opmaak van beleidsplannen, zowel deze voor het algemeen stedelijke beleid als specifiek voor mobiliteit.

* Je volgt lokale en bovenlokale mobiliteitsdossiers mee op en stuurt processen bij waar nodig. Netwerking is hierbij erg belangrijk.

* Je waakt over de goede samenwerking met het beleid, de interactie met andere diensten en de correcte contacten met de burgers.

* Je zorgt voor voldoende capaciteit en excellente kennis om het mobiliteitsbeleid vorm te geven en mee uit te voeren.

* Je schakelt het mobiliteitsbeleid mee in in het bredere stedelijk beleid en verknoopt het met de andere maatschappelijke uitdagingen zoals wonen, klimaat en armoede.

Je team

* Je team zorgt voor adviesverstrekking waar mobiliteit een rol in heeft (bv. nieuwe woonontwikkeling, aanpassingen openbaar domein, bouwaanvragen, …).

* Je team ontwikkelt mobiliteitsproducten, zowel inrichtingsprojecten voor straten en pleinen, regelingen en reglementen als nieuwe mobiliteitsconcepten.

* Je team organiseert het parkeren van auto’s en stallen van fietsen in de stad.

* Je team organiseert het overleg met burgers, groepen en beleidsmensen om tot gedragen mobiliteitsprojecten te komen.

* Je team behandelt de aanvragen voor tijdelijk gebruik van het publiek domein: omleidingen, werven, terrassen, containers …

* Je team werkt samen met de andere stedelijke diensten aan een stadsontwikkeling die de strategische beleidsdoelstellingen nastreeft.

* Je team maakt deel uit van en werkt samen met verschillende collega’s van de cluster Omgeving.